Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školyDatum konání:
3.5.2023

Základní škola a Mateřská škola Braňany, č. p. 191, 435 22 Braňany

Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy

Pořadové číslo -  číslo jednací         

3/2019

Vypracovala/ schválil

Bc. Vlasta Žornová / Mgr. et Mgr. Radek Hach

Pedagogická rada projednala dne

21. 3. 2019

Směrnice nabývá platnosti dne

1. 4. 2019

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

·       S účinností od 1. 9. 2017 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání, a to pro děti, které dosáhnou pátého roku (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku). 

 

·       K předškolnímu vzdělávání budou dle novely zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, přednostně přijímány děti, které k datu 31. 8. v daném roce dovršily věk čtyř let.

 

·       Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let.

 

·       Zákonný zástupce dítěte s cizím státním občanstvím doloží doklad o povolení pobytu na území ČR.

 

·       Ředitel Základní školy a Mateřské školy Braňany (dále jen „MŠ) stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v období od 2. května do 16. května. Konkrétní termín zápisu zveřejní způsobem v místě obvyklém (vývěsky MŠ, hlášení místního rozhlasu, web, úřední deska OÚ).

 

·       Seznam nově přijatých dětí, zveřejní pod přiděleným registračním číslem ředitel školy na místě veřejně přístupném – vchodové dveře MŠ, vchodové dveře ZŠ, webové stránky ZŠ a MŠ, úřední deska OÚ.

 

·       Rozhodnutí o nepřijetí bude vydáno osobně do 31. 5. 2023.

 

·       Proti rozhodnutí je nutné podat odvolání do 15 dnů od zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele Základní školy a Mateřské školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje.

 

·       Při přijímání dítěte je třeba dodržovat podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§50 zákona 258/2000 Sb.).

·       Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud bude volná kapacita v MŠ.

 

·       O přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitel Základní školy a Mateřské školy Braňany.

 

·       Nástup všech nově přijatých dětí bude k 1. 9. 2023 a od tohoto data budou platit zákonní zástupci úplatu dle vyhlášky č. 14/ 2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ

1.     Věk dítěte při nástupu do MŠ – dosažení 5 let do 31. 8. roku, kdy probíhá zápis do MŠ.

2.     Věk dítěte při nástupu do MŠ – dosažení 4 a 3 let do 31. 8. roku, kdy probíhá zápis do MŠ.

3.     K celodenní docházce budou přijímány děti v pořadí o nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity MŠ.

DOPLŇKOVÁ KRITÉRIA

1.     Trvalý pobyt dítěte v obci.

2.     Trvalý pobyt ve smluvních obcích.

3.     Důvody hodné zvláštního zřetele. Individuální situace dítěte.

 

 

 

V Braňanech 21. 3. 2019                                                      Mgr. et Mgr. Radek Hach

                                                                     ředitel školy